نمونه گزارش کارشناسی

شماره قرار: .....................   شماره پرونده: ............   شورای حل اختلاف مجتمع ..............   استان..................

خواهان: آقای .............................
خوانده: آقای ..............................
خواسته: تأمین دلیل مطابق نظریه کارشناس دادگستری در خصوص خسارات وارده به یک واحد مسکونی. 

به تاریخ 2/5/1389 متقاضی تأمین دلیل حاضر و اظهار داشت وسیله اجرای قرار فراهم است، تقاضای اجرای مفاد آن را دارم. اینجانب مجری قرار به اتفاق آقای ................... کارشناس منتخب دادگاه با راهنمایی متقاضی به محل عزیمت، به کارشناس خطاب شد هویت شما در پرونده محرز است، مقررات کارشناسی و کارشناس خلاف واقع به شما تفهیم می گردد، سوگند یاد کنید حقیقت را بیان نمایید، و جز بدرستی چیزی نگویید. آقای کارشناس اظهار داشت: فهمیدم، ملتزم به راستگویی می شوم و سوگند یاد می کنم حقیقت را بیان نمایم.

نظریه کارشناسی:
موضوع خواسته عبارت از برآورد خسارت وارده به خواهان در اثر انجام عملیات ساخت و ساز آپارتمان توسط خوانده در نشانی: استان... – ..................... می باشد، که حسب بازدید صورت گرفته از محل موردنظر، مشاهده گردید که خوانده در همسایگی شرقی ملک خواهان مبادرت به انجام عملیات تخریب ملک قدیمی موجود، و اجرای گود برداری برای احداث زیرزمین و نیز تخریب قسمتی از سقف ملک خواهان و پوشش ایزوبام روی آن نموده است، و همچنین بدلیل اجرای گود به عمق حدود 3 متر و علیرغم اجرای سازه نگهبان برای نگهداری ملک خواهان، امکان مقابله با تبعات ناشی از گود را فراهم ننموده، و موجب ترک خوردگی دیوارهای ملک خواهان و ایجاد شکاف بین کف و دیوار آن، ترک خوردگی در زیر سقف، و همچنین تخریب و کنده کاری بخش هایی از سقف و ایزوبام روی آن شده است، بنابراین نظر به اینکه این آسیب دیدگی ها در طول 14 متر از دیوار موجود در ملک خواهان بوجود آمده، و با توجه به وضعیت کنونی این آسیب دیدگی ها، شرایط و قدمت ملک خواهان، میزان خسارت مستقیم وارده تا زمان بازدید اینجانب برابر رقم 35.000.000 ريال (معادل سه میلیون و پانصد هزار تومان) برآورد و تعیین می گردد.

کارشناس
*****************************************************************

شماره قرار: شماره پرونده: ............ شورای حل اختلاف مجتمع .............. کرمانشاه
خواهان: آقای ....................
خوانده: آقای ............... 
خواسته: تأمین دلیل مطابق نظریه کارشناس دادگستری در خصوص خسارات وارده به یک واحد مسکونی. 

به تاریخ 25/6/1389 متقاضی تأمین دلیل حاضر و اظهار داشت وسیله اجرای قرار فراهم است، تقاضای اجرای مفاد آن را دارم. اینجانب مجری قرار به اتفاق آقای .................... کارشناس منتخب دادگاه با راهنمایی متقاضی به محل عزیمت، به کارشناس خطاب شد هویت شما در پرونده محرز است، مقررات کارشناسی و کارشناس خلاف واقع به شما تفهیم می گردد، سوگند یاد کنید حقیقت را بیان نمایید، و جز بدرستی چیزی نگویید. آقای کارشناس اظهار داشت: فهمیدم، ملتزم به راستگویی می شوم و سوگند یاد می کنم حقیقت را بیان نمایم.

نظریه کارشناسی:
موضوع خواسته عبارت از برآورد خسارت وارده به خواهان در اثر انجام عملیات ساخت و ساز آپارتمان توسط خوانده در نشانی: استان... – ......................... می باشد، که حسب بازدید صورت گرفته از محل موردنظر، و پیرو گزارش تامین دلیل شماره 116 تاریخ 2/5/1389 مشاهده گردید که بر میزان آسیب دیدگیهای ملک خواهان در مقایسه با بازدید پیشین افزوده شده، و علاوه بر موارد اعلام شده در گزارش تاریخ 2/5/1389 موارد دیگری در ملک خواهان از قبیل ترک خوردن دیوار حیاط جنوبی – افزایش ترک ها در دیوار کمد اطاق خواب، دیوار و سقف انباری، ایجاد درز بین کف و دیوار انباری، دیوار راهرو – ترک خوردن کاشی حمام و دستشویی – شکاف برداشتن دیوار دستشویی – ترک کف حیاط شمالی – تخریب دیوار و نمایان شده لوله بخاری خواهان – ایجاد حفره در زیر دیوار خواهان – جوش نمودن ستون های احداثی خوانده به میلگردهای شناژ خواهان – تعبیه ریشه صفحه ستون در داخل ملک خواهان به عمق حداقل 5 سانتی متر مشاهده گردید، که با توجه به وضعیت کنونی این آسیب دیدگی ها، شرایط و قدمت ملک خواهان، میزان خسارت مستقیم وارده برای موارد عنوان شده در این گزارش و تا زمان بازدید اینجانب برابر رقم 30.000.000 ريال (معادل سه میلیون تومان) برآورد و تعیین می گردد.

 

منبع: گروه کارشناسان رسمی دادگستری

  • آرمان
  • آینده
  • معلم
  • کشاورزی
  • ملت
  • پردیس
  • سایپا
  • توسعه تعاون

آخرین اخبار